POLÍTICA DE PRIVACITAT

Data d’última actualització: 6 de novembre de 2023.

I. OBJECTE

La present política de privacitat regula el tractament de dades personals que es realitza a través de la pàgina web https://quopiam.com (en endavant, la “Pàgina Web”).

II. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El responsable del tractament de les dades personals que es realitza a través de la Pàgina Web és la societat QUOPIAM INFORMATICA, S.L. (en endavant, “QUOPIAM”), amb domicili social a Via Ausetània, 11, Baixos (08560) Manlleu, NIF B64510480, número de telèfon de contacte 93 851 39 54 i correu electrònic de contacte rgpd@quopiam.com.

Dades mercantils: Registre Mercantil de Barcelona, Volum 39472, Foli 197, Full B-347078, Inscripció 2ª.

III. DADES PERSONALS

QUOPIAM recollirà exclusivament les dades personals adequades, pertinents i limitades al que sigui necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractades, segons corresponguin en cada cas. L’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades i serà l’únic responsable de qualsevol manifestació falsa o inexacta.

IV. FINALITATS DEL TRACTAMENT

Les dades personals rebudes a través de la Pàgina Web es tractaran per a les finalitats següents, segons correspongui en cada cas:
• Atendre les sol·licituds, peticions, consultes, dubtes, queixes o reclamacions que els usuaris dirigeixin a QUOPIAM.
• Respondre les persones que s’han posat en contacte amb QUOPIAM amb l’interès potencial per esdevenir els seus clients o proveïdors.
• Gestió administrativa pròpia de la relació contractual existent amb els clients i proveïdors de QUOPIAM, que inclourà, respectivament i segons correspongui en cada cas, el control de comandes, emissió o recepció de factures, cobrament o pagament de factures, i gestió d’impagaments.
• Manteniment de la relació contractual amb l’interessat o amb l’empresa o organització en la què treballa o col·labora.
• Gestió del compliment de les obligacions legalment estipulades.
• Prevenció, detecció i control d’abusos i fraus comesos a la Pàgina Web o a través de la mateixa.

V. LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base jurídica del tractament de les dades personals serà el consentiment de l’usuari, en cas d’haver estat prestat en la finalitat següent:
• Atendre les sol·licituds, peticions, consultes, dubtes, queixes o reclamacions que els usuaris dirigeixin a QUOPIAM.
L’usuari tindrà dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament previ a la seva retirada.
La base jurídica del tractament de les dades personals serà l’aplicació de mesures pre-contractuals sol·licitades per l’interessat o bé l’execució del contracte, en cas de tractar-se per a les finalitats següents:
• Respondre les persones que s’han posat en contacte amb QUOPIAM amb l’interès potencial per esdevenir els seus clients o proveïdors.
• Gestió administrativa pròpia de la relació contractual existent amb els clients i proveïdors de QUOPIAM, que inclourà, respectivament i segons correspongui en cada cas, el control de comandes, emissió o recepció de factures, cobrament o pagament de factures, i gestió d’impagaments.
El tractament de les dades personals segons la finalitat esmentada és necessari per poder subscriure i executar el contracte entre QUOPIAM i els seus clients i/o proveïdors.

Per altra banda, la base jurídica del tractament de les dades personals serà el compliment d’una obligació legal, en cas de tractar-se per a les finalitats següents:
• Gestió administrativa pròpia de la relació contractual existent amb els clients i proveïdors de QUOPIAM, que inclourà, respectivament i segons correspongui en cada cas, el control de comandes, emissió o recepció de factures, cobrament o pagament de factures, i gestió d’impagaments.
• Gestió del compliment de les obligacions legalment estipulades.

El tractament de les dades personals segons les finalitats esmentades és necessari perquè QUOPIAM pugui complir amb les obligacions que li imposa la legislació aplicable.
Finalment, s’informa que la base jurídica del tractament de les dades personals serà l’interès legítim del responsable del tractament, en cas de tractar-se per les finalitats següents:
• Manteniment de la relació contractual amb l’interessat o amb l’empresa o organització en la què treballa o col·labora. L’interès legítim de QUOPIAM es troba reconegut per la normativa aplicable.
• Prevenció, detecció i control d’abusos i fraus comesos a la Pàgina Web o a través de la mateixa. L’interès legítim de QUOPIAM consisteix en la seva voluntat per mantenir la Pàgina Web com un lloc web segur.

VI. DESTINATARIS

QUOPIAM no vendrà les dades personals objecte dels seus tractaments. A més, no comunicarà les seves dades personals a tercers, llevat d’obligació legal i a tercers subcontractats.

VII. TERMINIS DE CONSERVACIÓ

En cas que la base jurídica del tractament consisteixi en el consentiment de l’usuari, les dades seran conservades mentre aquest no es revoqui.
Si la base jurídica del tractament consisteix en l’execució d’un contracte, les dades seran conservades durant la seva vigència.
No obstant això, les dades personals es conservaran durant tot el període de temps que poguessin exigir-se responsabilitats a QUOPIAM segons estipula la llei aplicable, procedint, si escau, al bloqueig de les dades fins que hagi transcorregut el termini de prescripció corresponent.

VIII. DRETS DELS USUARIS

L’informem que en qualsevol moment pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat respecte a les seves dades de caràcter personal previstes a la normativa en matèria de protecció de dades, enviant un escrit al domicili postal a Via Ausetània, 11, Baixos (08560) Manlleu, o bé al correu electrònic de contacte rgpd@quopiam.com. En cas de disconformitat en relació a la tramitació de les seves dades pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, organisme que ostenta l’autoritat de control en la matèria, ubicada al carrer Jorge Juan, número 6 (28001) Madrid (www.aepd.es).