presentació

El ple del consell comarcal està format, tal com correspon a un ens de segon grau, per regidors dels ajuntaments que el componen.

La designació dels consellers comarcals es fa mitjançant un sistema basat en la Llei d’Hondt, aplicant una fórmula mixta, tenint en compte tant els vots obtinguts per cada candidatura com el nombre de consellers.

El President té les atribucions representatives inherents al càrrec i les de supervisió de l’administració, dels serveis i del personal.

baixemporda.cat